Regels en beleid

Binnen de vereniging kennen wij regels en beleid. Zo kennen wij Statuten en een Huishoudelijk regelement die de basis vormen van hoe wij dingen doen binnen VEO. Daarnaast zijn er ook andere regels die invulling geven aan specifieke zaken die voor de vereniging van belang zijn.

Statuten

Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging en stichting, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat (art. 2:66 en 2:177 Burgerlijk Wetboek). De statuten moeten met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister, terwijl een authentiek afschrift van deze akte van oprichting daar moet worden gedeponeerd (art. 2:69 en 2:180 Burgerlijk Wetboek).

Klik hier om de huidige statuten te bekijken.

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement (kortweg HR) is een verzameling van regels bij (onder meer) verenigingen. Deze regels ondersteunen doorgaans de statuten. In tegenstelling tot de statuten is er echter geen gang naar de notaris nodig voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is. Veelal wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement. Ons huishoudelijk reglement dateert van 1994. Het bestuur wil ook het huishoudelijk reglement moderniseren.

Klik hier om het huishoudelijk reglement te bekijken.

Privacy Beleid c.k.v. VEO

VEO heeft privacy bewaking hoog in het vaandel en neemt daarin haar verantwoordelijkheid zoals de meest recente regelgeving van ons vraagt.
Wij zorgen voor een adequate beveiliging van de gegevens die u ons verstrekt en vragen u in deze alleen het noodzakelijke aan ons aan te leveren.
Ons privacy beleid is vastgelegd en kunt u nalezen in dit document: “Privacy Beleid c.k.v. VEO”.

Voel je veilig bij VEO

In de ALV van 9 oktober 2015 is de notitie Voel je Veilig bij VEO (VVV) goedgekeurd. Daarmee ligt vast dat we bij VEO respectvol met elkaar en ons sportcomplex willen omgaan en hoe we dat doen. In de notitie kun je lezen hoe we het VVV-beleid invullen. Kort samengevat gaat het om het volgende:

We hebben huisregels voor hoe we met ons sportcomplex omgaan.

We hebben gedragsregels voor spelers, ouders en trainers/coaches.

We houden ons aan de regels, zijn sportief naar de tegenstander, dragen uit in ons gedrag dat VEO een plezierige, sportieve en gezellige vereniging is waar prestatie en ontspanning heel goed samen gaan.

We accepteren niet dat iemand op VEO gepest wordt en hebben een protocol waarin we hebben vastgelegd wat te doen als er toch gepest wordt.

We hebben nagedacht hoe we grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk kunnen voorkomen.

Als vertrouwenspersoon zijn Esther Boogert en [vacant] aangesteld (vertrouwenspersoon@veokorfbal.nl). Voor de volgende groepen vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd:

  • Bestuur en ondersteuning
  • Trainers en coaches
  • Jeugdcommissieleden en begeleiders jeugdkampen.

Binnen de TO is afgesproken dat ook de leden van de technische commissie jeugd op verzoek een VOG verstrekken.

Bestuurdersreglement Alcohol in Sportkantines

Om te waarborgen dat we in het VEO clubhuis op verantwoorde wijze alcoholhoudende dranken verstrekken, heeft het bestuur regels vastgesteld.

Belangrijke aspecten die we in dit reglement hebben vastgesteld, zijn o.a. dat we geen alcoholhoudende dranken verkopen aan jongeren onder de 18 jaar en dat onze barvrijwilligers de Instructie Verantwoord Alcohol schenken hebben gevolgd.

Kleine sponsors

Indien “iemand” (persoon of een groep, team e.d.) -onder de noemer van VEO- sponsorgeld voor de vereniging weet te genereren, waarbij de vereniging géén formele contractuele verplichting hoeft aan te gaan, dan wil het bestuur die “iemand” de ruimte bieden om 50% van de winst zelf een bestemming (binnen de vereniging) te geven.

Voorwaarden/ kaders:

  • Hierbij is het bedrag wat naar eigen inzicht besteed mag worden maximaal 500 euro per actie. (Bijvoorbeeld: als door een team met een actie onder ouders 1500 euro wordt binnen gehaald, dan mag maximaal 500 euro aan het team zelf besteed worden en is 1000 euro voor de vereniging als geheel. Of als er 500 euro met de verkoop van twee “sponsorballen” (á 40 euro) voor twee wedstrijden wordt binnengehaald, dan is er 500-80=420/2= 210 euro voor de initiatiefnemer en 210 euro voor de vereniging.)
  • Het zelf te besteden geld zal te allen tijde ten goede van VEO gerelateerde activiteiten moeten komen. (Dus bijv. clinics, materiaal, een teambuildingsactiviteit e.d.).
  • Wanneer er meer dan tweemaal in één seizoen door bijvoorbeeld één zelfde “iemand” 500 euro winst wordt gerealiseerd, dan zal het volle bedrag van een volgende actie ten goede van heel VEO moeten komen. (Dus per seizoen kan maximaal 1000 euro zelf besteed worden).
  • Dit besluit en de kaders daarvoor gaan over extra (naar verwachting) kleinschalige initiatieven, die buiten het huidige assortiment van de sponsorcommissie vallen (deze houdt zich bezig bijv. met reclameborden, shirtsponsors e.d.) en waarvoor hun specifieke deskundigheid en netwerk niet nodig is.

Alle initiatieven op het vlak van extra inkomstenwerving juicht het bestuur toe. Wel vragen het bestuur iedereen die een idee op dit vlak heeft, om vóóraf contact op te nemen met de sponsorcommissie. Zulks om overzicht te kunnen houden op wat er gaande is en wellicht hebben zij nog een goed advies voor de initiatiefnemer.

Evenementen

Voor sommige evenementen kunnen tickets online via deze website gekocht worden. Zie deze pagina voor onze algemene voorwaarden omtrent online kaartverkoop.

Verhuur

Voor leden is het mogelijk het clubhuis te huren. De regels hieromtrent staan hier.

En….

Er zullen altijd “grijze” gebieden blijven, waar bovenstaande niet in voorziet. Onze vraag is dan: Zoek het overleg met het bestuur of de sponsorcommissie, een oplossing is altijd te vinden!

Scroll naar boven