Bestuur

Het bestuur van c.k.v. VEO komst maandelijks bijeen om de lopende zaken van de vereniging te bespreken. Klik hier voor alle berichten en updates vanuit het bestuur.

Wilt u iets onder de aandacht brengen bij het bestuur? Stuur dan een mail aan het secretariaat via secretariaat@veokorfbal.nl


Voorzitter

Aart Berkhout

voorzitter@veokorfbal.nl

Aandachtsgebieden:

 • Geeft leiding aan alle conform de statuten en het huishoudelijk reglement te houden vergaderingen en aan alle overige namens het bestuur uitgeschreven vergaderingen, zoals bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.
 • Zorgt voor goede taakverdeling en onderlinge vervanging, navolging en de opvolging van de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen
 • Geeft leiding aan dagelijks en algemeen bestuur
 • Vertegenwoordigt het bestuur en de vereniging, zowel intern als extern
 • Onderhoudt interne- en externe contacten
 • Bezoekt vergaderingen van de KNKV enz
 • Aansturing sponsorcommissie
 • Aansturing materiaalcommissie, huur sporthallen en verhuur velden / accomodatie
 • Onderhoudt contacten met de hoofdsponsor(en)
 • Zit bestuursvergaderingen voor
 • Vormt samen met de Bestuurssecretaris en de Penningmeester het Dagelijks Bestuur.

Bestuurssecretaris

Chris Verschoor

secretariaat@veokorfbal.nl

Aandachtsgebieden:

 • Verzorgt inkomende en uitgaande post en e-mails
 • Beheert het archief
 • Stelt agenda op voor bestuursvergaderingen en ALV
 • Notuleert bestuursvergaderingen en ALV en stelt verslag op
 • Stelt jaarlijks bestuursverslag op voor ALV
 • Is centraal contactpersoon voor KNKV en andere verenigingen
 • Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie
 • Heeft de rol van het geheugen van de vereniging, zowel op de korte als de lange termijn
 • Heeft de rol van het geweten van de vereniging (bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de vereniging?)
 • Bewaakt de procedures
 • Coördineert de Kascommissie
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen
 • Vormt samen met de Voorzitter en de Penningmeester het Dagelijks Bestuur.
 • Bewaakt privacy en AVG gerelateerde zaken
 • Onderhoudt contacten met de pers
 • Arrangeert aanvragen VOG en bewaakt dit
 • VOG en Veilig op VEO

Penningmeester

Oscar Mechielsen

penningmeester@veokorfbal.nl

Aandachtsgebieden:

 • Stuurt de administrateur aan
 • Administreert, beheert en bewaakt de financiële huishouding van de vereniging (voor zowel de korte als lange termijn) en adviseert hieromtrent ten behoeve van bestuursbesluitvorming
 • Stelt de jaarcijfers en (meerjaren)begrotingen op
 • Stelt de liquiditeitsprognose op
 • Beheert de ontvangsten en de uitgaven
 • Beheert de kas en bankrekeningen
 • Legt mutaties van de bank vast in de financiële administratie
 • Legt debiteuren en crediteuren vast in de financiële administratie
 • Monitort de inkomsten uit contributie en donaties
 • Houdt de financiële positie van VEO op orde (positief)
 • Is het financieel ‘geweten’
 • Coördineert de Grote Clubactie
 • Onderhoudt het contact met de clubhuiscommissie
 • Beheert eventuele merchandise
 • Coördineert de Vrienden van VEO
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen
 • Vormt samen met de Voorzitter en de Bestuurssecretaris het Dagelijks Bestuur.

Technische Zaken

Kjeld Verboom

technischezakenbestuur@veokorfbal.nl

Aandachtsgebieden:

 • Adviseert ten aanzien van aanstelling hoofdtrainer en coach/trainer tweede team.
 • Bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan op technisch gebied.
 • Vertaalt het technisch beleid en de reglementen van de KNKV naar verenigingsbeleid (op technisch vlak) en komt met voorstellen op dit gebied.
 • Is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van een technisch beleidsplan dat aansluit bij het algemeen verenigingsbeleidsplan en de implementatie daarvan.
 • Is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden op technisch gebied.
 • Coördineert en evalueert het algehele korfbalbeleid.
 • Bewaakt het (korfbaltechnisch) budget.
 • Zit vergaderingen Technisch Overleg (TO) voor.
 • Coördineert de taakverdeling binnen het TO.
 • Doet verslag van TO-vergaderingen naar het bestuur en geeft notulen door aan de secretaris
 • Geeft wensen/problemen vanuit het TO aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan het TO.
 • Heeft in het kader van het TO overleg met TC jeugd, TC senioren en Scheidsrechterscommissie
 • Zorgt via TC senioren en TC jeugd voor het wedstrijdsecretariaat
 • Zorgt via TC senioren en TC jeugd voor aanstelling van de trainers/begeleiders senioren en jeugdteams.
 • Is via het TO verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de (betaalde) trainers en coaches.
 • Geeft aan wie wanneer bepaalde kadercursussen kan/dient te volgen (scheidsrechtercursus, competitieleider, trainerscursussen, jeugdbegeleider, enz.)
 • Houdt via TC senioren en TC jeugd overzicht over de verdeling van de trainingsuren over de doelgroepen.
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen.

Algemene Zaken

Janneke Zoutenbier

algemenezaken1bestuur@veokorfbal.nl

Aandachtsgebieden:

 • Activeert en motiveert de onder zijn beheer gestelde commissies van de vereniging, in het bijzonder de volgende commissies:
  • Avondvierdaagse
  • Feestcommissie
  • Jeugdcommissie
  • Toernooicommissie (m.n. Hemelvaartstoernooi)
  • Schoolkorfbal Commissie
 • Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissies en houdt deze in stand.
 • Initieert met relevante commissies het jaarlijkse eindfeest.
 • Draagt er zorg voor dat deelbegrotingen of budgetvoorstellen van de commissies voor het nieuwe verenigingsjaar op tijd bij de penningmeester worden ingediend.
 • Houdt zich bezig met evenementen in het algemeen.
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen.
 • Vrijwilligersbeleid.

Algemene Zaken

Elize Rot

Aandachtsgebieden:

 • Communicatie
 • Houdt zich bezig met evenementen in het algemeen.
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen.

Algemene Zaken

Jesper Verschoor

Aandachtsgebieden:

 • Vice voorzitter
 • Houdt zich bezig met evenementen in het algemeen.
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen.
 • Vrijwilligersbeleid.